Когато починалият не е оставил възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри или техни низходящи, според Закона за наследството, наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително. По-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключват по-далечния по степен. Това разпорежда законът за наследството в случаите, в които няма деца, съпруг, родители, дядо, баба. Тогава идват и наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително.

Трябва да се знае, че роднините на наследодателя се разпределят в редове, а в някои от редовете има обособени групи – в зависимост от вида и близостта на роднинската връзка.

    • 1 ред– децата на наследодателя и техните низходящи;
    • 2 ред– родители на наследодателя (майка и баща);
    • 3 ред– 1-група братята и сестрите на наследодателя и техните низходящи по право на заместване, 2-група роднини по права линия от втора и по-горна степен;
    • 4 ред – роднините по съребрена линия до VI степен включително;
    • съпругът на наследодателя наследява по особени правила заедно с наследниците от І, ІІ и ІІІ ред. В случай че няма наследници от тези редове, съпругът наследява всичко.

Намира приложение принципът: всеки ред наследници изключва следващия ред при наследяването. Това означава, че наследниците от I-ви ред изключват тези от II ред, наследниците от ІІ ред изключват наследниците от III ред, а наследниците от ІІІ ред изключват тези от IV ред. Важи правилото:  наследниците от един и същи ред и група наследяват по равно.

Така, че когато починалият не е оставил възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри или техни низходящи, наследяват живите лели и чичовци, които изключват първите братовчеди. Ако няма живи лели и чичовци, тогава първите братовчеди наследяват поравно, независимо дали са от майчина или бащина страна на наследодателя.

 

Известия за нови статии от адвокат Марев.