Възможностите на пазарната икономика и свободна стопанска инициатива проовкираха много граждани да заемат средства или стоки, за лични цели или за печалба. Във времето, това неимоверно доведе до задлъжнялост на физическите лица и до често отправяния до нас въпрос, за погасяването  на тези задължения.  Касае се за плащания както към други физически, така и към юридически лица.

Преди да отговорим на въпроса „Има ли абсолютна давност за погасяване на частноправни задължения“, ще Ви обясним какво представлява „давностен срок”. От правна гледна точка, това е срок, с чието изтичане настъпват определени правни последици. Например при погасителна давност след изтичане на определения срок, кредиторът няма право да предприеме принудително събиране на вземането си.

На 03.06.2021 година влезе в сила нов чл. 112 към Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).  Той предвижда 10-годишна давност за погасяване на задълженията на гражданите. Тази възможност се урежда за първи път в българското законодателство.

Какво означава това?

На 3 юни 2031 физическо лице за първи път ще може да се позове на изтичане на давността, за да бъде погасено задължението му на това основание.

За разлика от общата давност, абсолютната по чл. 112 ЗЗД не се прекъсва. Тя обаче не се прилага, когато задължението е отсрочено или разсрочено. Това важи и, ако задълженията са възникнали:

  • от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество по ЗЗД;
  • за непозволено увреждане;
  • за неоснователно обогатяване;
  • за издръжка;
  • за трудово възнаграждение;
  • за обезщетения по Кодекса на труда;
  • по повод приватизационна сделка;
  • по повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт.

Законът е придвидил и случаите, в които абсолютната давност не тече – докато трае съдебен процес за взимането. Той може да бъде както между деца и родители, настойници и попечители, така и между съпрузи или срещу управители.

Прилагането на чл. 112 от ЗЗД е все още неясно и критикувано от правната общност. Въпреки това тази законова хипотеза към момента съществува.

Адвокат Марев се стреми да информира гражданите за всички възможности за защита на техните права.  Мога да  Ви дам съвет, ако имате изискуеми задължени към други лица и изпитвате затруденния за плащнето им.

Известия за нови статии от адвокат Марев.